Kronologisk 1200 - 1699


Forfattet av Arve Tomt Gundersen for Mossehistorien

Trykk på alle stedsnavn og navn for mer informasjon rundt hvert emne!
Se også kronologisk 1700 - 1799 og kronologisk 1800 - 1849.

1221


Birkebeinerne gikk til angrep på de opprørske ribbungene. Dette skjedde like utenfor Stalsberget ved Jeløy. Ribbungene flykter inn til land og over øya. Les hele historien her!   Håkon Håkonsen var med i slaget. Om han gikk i land vites ikke. 

1224
I Diplomatarium Norvegicom nevnes gården Skipping på Jeløy. 
Gården ble gitt til Hovedøya Kloster. 

1277
I Magnus Lagabøters testamente kan vi lese om gården Kambo som lå ved nordre grense for Viken skipreide.

1320
Helgerød gård blir omtalt i kongelige dokumenter.

1338
Torderød gård blir omtalt i kongelige dokumenter.

1372
Kong Magnus Erikssøn var en tur innom gården Aas på Jeløy.

1396
Gården Fuglevik på Jeløy lå under Oslo bispestol.

1397
Maria-Kirken var underlagt Beverøya.

1399
Navnet "Moss" nevnes antagelig for første gang i jordeboken til Biskop Eystein. Bispestolen eide flere gårder på Jeløy, samt et saltkokeri og kverner i Mossefossen.

1500
Det er omtalt kvernindustri i fossen. (Mulig tidligere også.)

1503
Det er dokumentert minst 2 sager i fossen.

1525
Reier gård ble solgt til Værne Kloster. Derfra utleid som leilendingsgård. 

1532
Kong Christian II var en tur på Jeløy. Antagelig en stopp på vei til Christiania.

1573
Kong Fredrik II bygger nye orlogsskip (krigsskip) i Moss. Bygd av Hugo Bedau. I perioden frem til 1578 er 1 skip og 3 galleier bygd i mossesundet. Samtidig ble orlogskipene Fortuna og Hercules renovert. Med andre ord ble deler av den kongelig flåte produsert i Moss. Galeiene sto ferdig i 1576. Moss var ganske unik på grunn av de grunne sandbankene. Det er senere funnet rester etter båtslipplasser i sanden mellom Bastøbryggen og Brehmertrangen. Ikke helt utenkelig at både Hercules og Fortuna har ligget der i denne perioden. Mye av årsaken til at Hugo forble i sundet var tilgjengelighet på jern. Ladestedet var også godt kjent for sitt mangfold av smeder.

Skipsbyggeren Hugo Bedau blir ansatt som permanent kongelig skipsbygger. Han fikk tildelt Dillingøy som bosted og fast lønn på 300 daler årlig. 

1578
Gården Grimsrød er nevnt i offisielle dokumenter. 

1580
Tidlige regjeringsmøter ble omtalt som "Herredager". Dette fordi representantene kun møttes noen ganger i året. Ellers var de godt spredd rundt i landet. Herredagene ble holdt i hovedstaden, men dette året avsluttet de dagene i Moss. Antagelig pga skipsverftene der og vurdering om å bruke kongelig mynt på nye skip. 

1582

Den første dokumenterte fergetrafikken mellom Jeløy og Horten. Fergeleie ved Tronvik på Jeløy. En forbindelse som antagelig hadde eksistert i flere århundrer. Den fortsatte frem til 1900-tallet. 


1587
Ladestedet Moss fikk egen kongelig tollskriver sammen med 2 andre steder i landet. 

1592
Axel Gyldenstjerne, sammen med Biskop Jens Nilssøn med flere oppholdt seg i Moss over 3 dager. 

1593
Vi kan lese om gården Refsnes på oversikten i stiftboken over kirkens gods.

1607
Ladestedet Moss sin aller første kirke ble oppført. Den ble bygd ca der paviljongen står i dag. I mange år var det gravstøtter der. De ble flyttet bak dagen kirke og i dag er det helt borte. Den ble bygd med tømmerstokker. Formen var en langkirke. Den hadde 3 innganger, hadde våpenhus og sakreisti. Kirken sto frem til 1779. Da ble den helt nedslitt og alt for liten for det voksende antallet innbyggere. Den ble revet og en ny kirke oppført rundt hundre meter øst for denne.1609
Gården "Kattepina" i Storgaten ble bygd. Den ble revet i 1910. I dag står Tivoli Amfi på samme sted som den gamle gården ble oppført.


"Kattepina" Ca 1900.
Tivoli - Bjørn Wisth 2014

1610
Mester Anders Hammersmed er notert som leiteager av Hammerhytten i 1 år for 10 Dlr. Dette var en typisk jernhytte (Smie med ekstra sterk varme). 

1615
Almuen på stedet Moss ble oppfordret til et møte ved Moss Stevnestue (tidlig rådhus). De måtte redegjøre for sin kongeskatt til stattholderselskapet. Samlingen var den 23. januar. Thrude Perderssøn, var kongens mann og telte opp stedets strandsittere. 51 navngitte menn hadde betalt sin kongeskatt. De hadde også gitt soldatbidrag. Kun 28 av disse var selvstendig næringsdrivende. 10 sagmestere, 4 skomakere, 4 skreddere, 2 smeder, 2 fiskere, 1 badskjær, 1 spillemann,  1 feltbereder, 1 hyttemester, 1 møller og en kobberslager.

1620
Eieren av gården Kubberød på Jeløy, Anders Blome fra Onsøy forærte gården til kirken i Rygge sogn.

1621
Før lensmenn, var det også voktere. Pålagte sådan. Dette året ble Sigvart Gabrielsen, eieren av Kambo gård pålagt av Kong Christian IV, i regi av Værne Klosters Lehn å tiltale og bøtelegge de innbyggere som utgjør urett og bryter loven. 

1623
Heksejakt pågikk for fullt og Moss var intet unntak. Halvor Rimer, en mestermann(bøddel) fra Fredrikstad hadde fanget 4 hekser i Moss. Han torturerte dem og tok vannprøven. Dersom de sank, var de skyldige. Torturen pågikk i 8 dager. Det var ingen tvil. De 4 heksene ble brent på bålet. 

Samme år halshugget han en mann og en kvinne, begge fra Moss for "Utuktig horeri og løslevnet". 

1624
Siden Moss ennå var et ladested var stedet stadig underlagt de forskjellige. Dette året ble Moss underlagt Oslo jurisdiksjon.

1647
Flere ganger hadde det vært nevnt hvor praktisk det ville vært med en kanal mellom fastlandet Moss og halvøya, Jeløy. Kong Christian IV var en forkjemper for dette og beordret undersøkelser vedrørende mulighetene for å grave en kanal over Værlesanden.     Les hele historien her!

1650
Ridende postmenn var et vanlig syn. Og det fantes en direktelinje mellom København og Christiania. Dette året fikk Moss et eget kongelig postkontor. Det betød at de ridende postmenn også stoppet i Moss. 

1653
Før Moss fikk egen bystatus var stedet underlagt forskjellige sogn. Frem til 1653 hadde Tønsberg retten til å utøve handelsborgerskap i Moss. Fredrikstad overtok denne retten.

1656
Når en ny konge ble valgt, var det en såkalt "hylling". Det var slik at den kongelige, gjerne med sin nærmeste familie reiste på turne i landet for å vise seg frem, og bli hyllet. Dette året ble Kong Frederik III kronet og sammen med sin sønn, prins Christian som senere ble Christian V også var innom Moss.

1660
Det var registrert 3 fullgårder på Nes. 

Refsnes var en odelsgår. Det betyr at en gård går i arv nedover slekt. Refsnes var i samme slekt fra 1660 til 1723. Gullholmen lå under gården Refsenes. 

1661
Dette året ble det talt opp 138 våningshus, 5 sjøboder, 12 kvernbruk og 36 sager.

De fleste gårder i området var ennå underlagt Værne Kloster Len og betalte grunnleie.

En feltskjær (blanding av heksedoktor/lege/militærlege) flyttet inn i ladestedet.

Amund Håkonsen, sønn av Håkon Skallerud fra Jeløy, som var gift med Helle Klemmetsdatter fra Rustad i ÅS reiste sammen med Nils Østby til Drøbak for å selge en okse til noen nederlandske sjømenn som lå til kai. Da de anlkom Drøbak var ikke nederlenderne ledige og det ble litt venting. Gutta dro bort til Åge Drøbak´s vertshus for litt drikke. Litt drikke ble til mer drikke og gutta ble fulle. Fylla endte i en krangel med en av de lokale, gårdsgutten Jon. Krangelen gikk over til slåsskamp og vertshuset ble snudd opp ned. Bord ble veltet, stoler kastet og stearinlys slukket. Der i halvmørket gikk Jon i gulvet med et smell og ble liggende. Det samlet seg blod rundt kroppen hans. Jon var død!. Gutta ble plutselig edru og forsvant derfra. De rømte til Ås. Nils rømte videre, men Amund som ble igjen ble arrestert. Begge ble straks dømt til døden under hjemtinget 24. oktober samme år. Amund som satt i arrest i Ås skulle overflyttes til hovedstaden hvor straffen skulle gjennomføres. På veien din greide Amund å rømme. Han ble ikke tatt og ble en fredløs mann. Var sjelden lenge på hvert sted og brukte forskjellige navn. Han var allikevel i kontakt med sin hustru hjemme i Spydeberg. Helle og hennes far, Klemmet Rustad anket dommen i 9 år. De la all skyld på Nils Østby. Amund ble til slutt benådet i 1670. Nils Østby fikk all skyld, men ble aldri funnet igjen. Amund og Helle bosatte seg på Rustad gård. 

1666
Gården Fuglevik på Jeløy ble drevet fra herregården Evje i Rygge.  

1671
I 1624 ble ladestedet underlagt Oslo jurisdiksjon. Dette året ble Moss flyttet under Fredrikstad jurisdiksjon.

1685
 

Ca 29 år siden Kong Christian V besøkte Moss med sin far var han nå tilbake i forbindelse med en norgesturne. Reisen denne gangen bestod i hovedsak av militære inspeksjoner, festninger og besøke soldater.

1695
Moss har alltid vært et kryss og knytepunkt. Derfor har det ofte være militærøvelser og poster i distriktet. I 1695 kom generalfeltmarskalk Ulrik Christian Gyldenløve på inspeksjon. Dette året var det plassert blant annet et dragonkompani (soldater til hest), livkompani (oppvisningstropp) og et grenadierkompani (infanteri/fotsoldater) på post. leiren var i Værlebakken

1699
Maleri Jacob Coning - "Moss"

Gamle dagers "fotografier" var skisser og malerier. Det var ikke uvanlig med hoffmalere. De malte gjerne på oppdrag for kongene. Kongen hadde sjeldent mulighet til å reise rundt overalt, så da sendte de like greit hoffmaleren ut som dokumenterte og malte hvordan de så ut. Danske maleren Jacob Coning var en av disse. Han malte litt forskjellig fra Moss, men et bilde ble svært kjent, og er det første visuelle inntrykk av stedet. Maleriet henger i dag på nasjionalmuseet i Oslo. Gitt i gave av apoteker Stephansen i 1900. En kopi henger i 2, etg. av konvensjonsgården.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar